COVID-19: Omejitveni ukrepi pri zbiranju in gibanju ljudi

V Sloveniji smo prvo okužbo z novim koronavirusom SARS-COV-2 potrdili 4. marca 2020. Uradni podatki o številu okuženih kažejo, da se soočamo z obsežnim drugim valom epidemije nalezljive bolezni Covid-19 tako doma kot tudi po svetu. Spremljamo lahko njeno eksponentno širjenje, ki je značilno za vse virusne okužbe. Vlada RS je dne 18. oktobra 2020 zato z odlokom vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Republike Slovenije.

Kateri so omejitveni ukrepi?

Vlada RS je sprejela nekatere odloke, ki določajo omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju posameznih gospodarskih dejavnosti. Nazadnje so bili ukrepi spremenjeni dne 30. oktobra 2020. Veljati so začeli danes, 31. oktobra 2020. Vlada RS je odločila, da se za teden dni podaljša zaprtje trgovin z nenujnim blagom ter omejitev zbiranja več kot šestih ljudi in gibanja med občinami. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa, kot je denimo obvezno nošenje maske in razkuževanje rok, pa se podaljšajo za 14 dni.

Posebej o omejitvah pri zbiranju in gibanju ljudi

Od 27. oktobra 2020 je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno omejeno prehajanje med občinami, še naprej je omejeno tudi gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro (t. i. policijska ura).

Policijska ura pa ne velja za primere:

1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

2. prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,

3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,

4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,

5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

K začasnemu omejenu prehajanju med občinami odlok določa 13 izjem, in sicer:

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Šteje se, da oseba prebiva v občini, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Izjema je vzdrževanje groba, ki velja le za posameznika.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo za dokazovanje upravičenosti.

Začasno je prepovedano še vedno tudi zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Zbiranje ljudi se dovoli le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti.

Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.

Vir: gov.si; Uradni list Republike Slovenije; STA.

Priloge

Advertisement