Evropski dan pravosodja in digitalizacija

V državah članicah Sveta Evrope danes obeležujemo 18. evropski dan pravosodja. Na Ministrstvu za pravosodje želijo uporabnikom zagotoviti dostopnejši pravosodni sistem, zato je digitalizacija pravosodja ena prednostnih nalog ministrstva.

V okviru operacije Učinkovito pravosodje in ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, ki jih usklajeno izvajajo Vrhovno sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Vrhovno državno tožilstvo, Državno odvetništvo in Ministrstvo za pravosodje, zagotavljajo večjo dostopnost in prilagojenost pravosodja sodobnim načinom poslovanja. Letos so na Ministrstvu za pravosodje začeli z izgradnjo treh ključnih informacijskih sistemov, s čimer izvajajo nujno nadaljnja digitalizacija storitev, ki bo prispevala k pospeševanju obravnavanja zadev ter hitrejši in celovitejši izmenjavi informacij in dokumentov. Z izgradnjo nove Centralno kazenske evidence bo bistveno poenostavljeno poslovanje s podatki iz kazenskih evidenc. Prednosti, ki jih prinašajo zakonske možnosti elektronskega poslovanja v poslovanju v organih in sodelovanju med udeleženci v poslovnih procesih, bodo v celoti izkoriščene z izgradnjo novih vpisnikov za državno tožilstvo in državno odvetništvo.

Februarja 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, na katerem so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe nepremičnin, premičnin in pravic (poslovni deleži, vrednostni papirji, terjatve idr.), ki se prodajajo v izvršilnih postopkih, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ter nepravdnih, kazenskih in prekrškovnih postopkih.

Na sodiščih vzpostavljajo varno in kakovostno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za videokonference, s čimer omogočajo izvedbo narokov na daljavo. Videokonferenčni sistem je neposredni odgovor na izzive, ki jih je pred sodstvo postavila pandemija in vodi k enostavnemu dostopu do pravosodja za vse udeležence postopkov v pravosodju (predvsem državljane, podjetja in ranljive posameznike). Tudi izobraževanje zaposlenih v pravosodju, ki je bilo zaradi pandemičnih omejitev skoraj zaustavljeno, se z novimi prilagoditvami nemoteno izvaja na daljavo.

Vir: Ministrstvo za pravosodje.

Advertisement

Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka

Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka, zato je tudi v takih okoliščinah, ko se delo opravlja na domu, primerno, da se v konkretnem primeru presoja, ali so pri delavcu podani elementi višje sile, zaradi katere ne more opravljati dela in je upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače.

Delavec in delodajalec se lahko tudi dogovorita o drugi podlagi odsotnosti oziroma načinu dela v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo (če so za to izpolnjeni pogoji). Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pripominjajo, da se letni dopust v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) koristi upoštevaje potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1). Glede na navedeno bi se lahko tudi v teh okoliščinah delavec in delodajalec dogovorila o koriščenju letnega dopusta, enostransko odrejanje pa ni dopustno.

Vsekakor pa je smiselno, da se tam, kjer je to mogoče zaradi izmenjave odsotnosti dveh staršev, tudi o taki odsotnosti delavec dogovori z delodajalcem, upoštevaje tako možnosti delavca kot tudi potrebe delodajalca.

Vir: MDDSZ.