Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki začne veljati v soboto, 19. novembra 2022, pridobila pomembno priznanje glede svojih pristojnosti pri obravnavi kršitev integritete in nasprotja interesov. ZSDH-1A namreč med drugim določa, da osebe, ki kršijo integriteto, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ne morejo več zasedati mest v nadzornih svetih ali upravah družb SDH in družb v njihovem upravljanju. Hkrati je Komisija po 10 letih ponovno pristojna za obravnavo sumov kršitev nasprotja interesov poslovodnih oseb ter članov organov upravljanja, vodenja in nadzora v teh družbah.

Novela ZSDH-1A sicer uvaja rešitve, ki bodo zagotovile nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH. Poleg tega se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporacijskega upravljanja. Uvaja pa zakon še druge, za Komisijo pomembne novosti, ki jih je Komisija v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije Ministrstvu za finance podala v okviru javne razprave.

Kršitev integritete tudi kot razlog za odpoklic

Na novo oziroma ponovno pridobljene pristojnosti Komisije ZSDH-1A uvaja v 21., 39., 44., 46. in 59. členu. V njih so za skupščinske odločitve o imenovanju članov organov nadzora s kapitalsko naložbo države na novo dodane zahteve, da:

– Komisija za člane nadzornih svetov družb v upravljanju SDH ter SDH in uprave SDH s pravnomočnim aktom ni ugotovila kršitve integritete po ZIntPK;

– kandidati niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK;

– mora SDH redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države in v primeru ugotovitve neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta;

– je za obravnavo sumov kršitev dolžnega izogibanja nasprotju interesov poslovodnih oseb, članov organov upravljanja, vodenja in nadzora v SDH in družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pristojna Komisija.

Vir: Komisija za preprečevanje korupcije.

Zadnji dan za prijavo glasovanja na domu na lokalnih volitvah in po pošti na referendumih

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je samo še danes mogoče oddati prijavo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Volivci, ki so v zaporu, priporu, bolnišnici ali institucionalnem varstvu, pa lahko še danes sporočijo, da želijo na referendumih glasovati po pošti.

V 212 občinah bodo to nedeljo izbirali nova vodstva. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, imajo še danes, 16. novembra, čas, da občinskim volilnim komisijam sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, pa lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti na referendumih.

Vir: RTVSLO MMC.

Obvestilo vložnikom vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19

Ministrstvo za zdravje vložnike vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 obvešča, da v skladu s spremembo interventnega zakona, obravnava vlog teče po novem, hitrejšem postopku. Vložniki bodo odgovore prejeli najkasneje v začetku naslednjega leta.

Pravica do odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice sta bila predpisana s 70. in 72. členom interventnega Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki je začel veljati 30. decembra 2021.

Od januarja 2022 naprej so osebe, ki so bile cepljene s cepivom proti covidu-19, ali zdravljene z zdravilom za zdravljenje covida-19, oziroma družinski člani, v primeru smrti cepljenih ali zdravljenih oseb, lahko na Ministrstvo za zdravje vložile vlogo za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju ali zaradi smrti.

Z 8. novembrom 2022 pa je začela veljati sprememba interventnega zakona, ki administrativno poenostavlja postopek za vložnike vlog in obravnavo vlog. Ministrstvo za zdravje je že začelo izvajati aktivnosti v skladu s spremembo interventnega zakona. Vložniki bodo odgovore prejeli najkasneje v začetku naslednjega leta.

Vir: Ministrstvo za zdravje.