Izbrani prispevki

Tujci imajo pravico do družinskega življenja, čeprav ne znajo slovensko

Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z družino bi še vedno lahko povzročala razbitje družin tujcev, ki so sami in katerih družinski člani so v Slovenijo lahko prišli, ne da bi se od njih zahtevalo znanje slovenščine, bi pa državo morali zapustiti, če ob prošnjo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ne bi izpolnili zahteve po osnovnem znanju jezika. Opozoril je, da je treba pri tem vprašanju spoštovati pravico vseh ljudi do družinskega življenja in biti posebej pozorni na pravice otrok. Državnemu zboru je zato priporočil, naj z dopolnili na predlog zakona odpravi zahtevo po znanju jezika na vstopni ravni za ohranitev oziroma podaljšanje pravice tujcev do prebivanja v Sloveniji zaradi življenja z njihovimi družinskimi člani.

Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj v predlagani spremembi Zakona u tujcih, ki jo obravnavajo po nujnem postopku, pri zahtevah glede ohranitve pravice tujcev do združitve z družino opusti pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni.

V priporočilu je pojasnil, da ureditev posega v pravico do spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji. Zaradi zahteve po znanju jezika je lahko družinsko življenje teh ljudi tudi prekinjeno ali onemogočeno. Kot je navedel, gre tudi za poseganje v položaj otrok, pri čemer je vedno nujno zasledovati njihove najboljše koristi.

Zagovornik je v priporočilu poslancem pojasnil, da lahko država za uspešno integracijsko politiko oziroma uspešno vključevanje vseh tujcev uporabi milejše, a potencialno učinkovitejše ukrepe, kot je predlagani, ki bi imeli manjše negativne učinke na pravice ljudi do družinskega življenja. Opozoril je, da je treba pri predlogih sprememb zakonov vedno opraviti tudi presojo učinkov zakonskih določb v smislu povzročitve diskriminacije.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje vse državne organe k spoštovanju načel enake obravnave in enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine posameznika. Med izrecno navedenimi osebnimi okoliščinami, zaradi katerih nihče ne sme biti deležen diskriminatorne obravnave, pa je tudi jezik.

Vir: zagovornik.si.

Advertisement

Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah


Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

Tujci, tj. tuji državljani in pravne osebe s sedežem v tujini, so v Republiki Sloveniji glede na možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah razvrščeni v naslednje skupine:

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah ne potrebujejo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti: 

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna in Hercegovina).

Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja ob pogoju obstoja vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe iz vseh ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Ljudska republika Kitajska in Ruska federacija).

Postopek ugotavljanja vzajemnosti

Postopek se začne na zahtevo tujca, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

  • elektronsko overjeno kopijo osebnega dokumenta,
  • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
  • potrdilo o plačilu upravne takse – upravno takso lahko zavezanec plača osebno – v vložišču na sedežu ministrstva ali s položnico – nakazilo na račun: 01100-1000315637; sklic SI 11 20303-7111002-2019, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (o plačilu stranka ministrstvu posreduje potrdilo)
  • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
  • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Vlogo se lahko vloži tudi prek portala eUprava.

Vir: gov.si.

Svet dosegel dogovor o stališču glede zbiranja in souporabe podatkov za kratkoročne najeme nastanitev

Ministri in ministrice za konkurenčnost so se 2. marca 2023 dogovorili o pogajalskem mandatu (splošni pristop) za uredbo o zbiranju in souporabi podatkov za storitve kratkoročnega najema nastanitve v okviru tekočih prizadevanj za spodbujanje uravnoteženega turističnega ekosistema v EU.

Podatki s spletnih platform, ki delujejo na trgu kratkoročnih najemov nastanitev, trenutno niso standardizirani zaradi različnih pravil in različnih metod, ki so jih vzpostavile države članice. Svet podpira vzpostavitev okvira za zbiranje in souporabo podatkov na ravni EU, ki bo vključeval tudi določbe za boljše upoštevanje sistemov registracije, ki so že vzpostavljeni v državah članicah.

Enostavnejši in usklajen sistem za zbiranje podatkov

V skladu z novimi pravili bodo morale države članice, ki od platform zahtevajo podatke, vzpostaviti nacionalno “enotno digitalno vstopno točko” za prenos podatkov med spletnimi platformami za kratkoročni najem in javnimi organi.

Vsaka hiša, stanovanje ali soba, ki se ponuja v najem za omejeno število dni na leto, bo imela registracijsko številko, tako da bodo pristojni organi poznali istovetnost “gostitelja”, tj. osebe, ki želi dati nastanitev v najem. Spletne platforme si bodo morale razumno prizadevati za izvajanje rednih naključnih preverjanj za potrditev, da ni nepravilnih izjav gostiteljev ali neveljavnih registracijskih številk. Vse informacije bo treba obdelati v skladu z evropskimi pravili o varstvu podatkov.

To bo zmanjšalo birokracijo ter stroške za gostitelje in platforme, organom pa bodo na voljo podatki, ki jih potrebujejo za urejanje dejavnosti. To bo ustvarilo tudi enake konkurenčne pogoje z drugimi akterji v turističnem sektorju (kot so hoteli, mladinska prenočišča ali aparthoteli) in prispevalo k boju proti goljufijam.

Države članice bodo morale javnim organom, spletnim platformam, gostiteljem in državljanom z ustreznimi informacijami omogočiti, da bodo razumeli zakone in zahteve v zvezi z opravljanjem storitev kratkoročnega najema nastanitve na njihovem ozemlju. V to so zajeti postopki registracije ter zahteve v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovim opravljanjem.

Naslednji koraki

Dogovorjeni splošni pristop daje predsedstvu Sveta mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Ozadje

Najem stanovanj, hiš ali sob za kratek čas je postal običajna oblika nastanitve za turiste in potnike. S spletnimi platformami se je povečala uporaba teh storitev, ki trenutno predstavljajo skoraj četrtino vseh turističnih nastanitev v EU. Nekatere države članice so uvedle različne sisteme registracije, ki se razlikujejo po obsegu, zahtevah (ki jih morajo predložiti gostitelji ali spletne platforme) in upravni ravni, na kateri se upravljajo registri (nacionalna, regionalna ali lokalna).

Komisija je 5. marca 2020 podpisala prostovoljni sporazum o souporabi podatkov z največjimi spletnimi platformami za storitve kratkoročnega najema nastanitve. To je Eurostatu omogočilo zbiranje podatkov o tej dejavnosti, vendar sporazum ni bil zavezujoč.

Koalicija turističnih mest, znana kot “zavezništvo evropskih mest za kratkoročne počitniške najeme”, je 13. julija 2022 pozvala Komisijo, naj predlaga zakonodajo o registraciji in souporabi podatkov, da bi bolje nadzorovali dejavnosti platform in gostiteljev na lokalni ravni.

Komisija je nato 7. novembra 2022 objavila predlog uredbe o nastanitvenih storitvah. Predlog, glede katerega je Svet danes sprejel splošni pristop, je omejen na vzpostavitev sistema registracije, ki bo enostaven za uporabo, s skupnimi določbami za vzpostavitev postopkov registracije in ni namenjen urejanju dostopa do trga.

Vir: Svet EU.

Oddaja prek Airbnb in Bookinga

Če oglašujte stanovanje na spletnih portalih (kot sta npr. Airbnb, Booking) in v drugih medijih ter ga oddajate v turistični najem, so dohodki, ki jih dosežete iz tega naslova, obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti. Šteje se namreč, da opravljate dejavnost. To pomeni, da morate za davčno leto sestaviti obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter ga davčnemu organu preko eDavkov predložiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Več o obdavčitvi dohodkov z davkom od dohodka iz dejavnosti je pojasnjeno v Brošuri o dohodku iz dejavnosti.

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Šteje se, da fizična oseba, ki oddaja nepremičnine v turistični najem, opravlja delo na črno, če ni vpisana ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 ali drugi zakoni. Ker ZPDZC-1 prepoveduje delo na črno, tudi ni mogoče dopustiti oglaševanja dela na črno posameznika, zato je takšno oglaševanje nedovoljeno in sankcionirano, kar pomeni, da je ponujanje nepremičnin v najem za turistične namene s strani posameznika – fizične osebe, ki nima dejavnosti oddajanja nepremičnin v najem ustrezno vpisane ali priglašene, preko oglasov oziroma različnih portalov, nedovoljeno.

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravlja na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalec – fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu – pomeni, da sobodajalec tekom celega koledarskega leta skupaj ne oddaja nepremičnine v turistični najem več kot pet mesecev, tj. 150 dni) in gostom nudi do 15 ležišč ter je vpisan v Poslovni register Slovenije;
  • samostojni podjetnik.

Davek na dodano vrednost in davčno potrjevanje računov

Če oddajate sobe prek posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh (Airbnb, Booking, itd.), ki imajo sedež zunaj Slovenije, morate kot prejemniki storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve plačati 22-odstotni DDV v Sloveniji. Zato se morate predhodno zaradi prejema teh storitev identificirati za namene DDV (tudi če niste identificirani za namene DDV  ker je obseg vašega opravljenega prometa pod limitom za obvezno identifikacijo za namene DDV 50.000 eurov). Če ste identificirani za namene DDV samo kot prejemniki teh storitev (za storitve EU), morate mesečno predlagati obračune DDV v elektronski obliki (prek sistema eDavki) in nimate pravice do odbitka DDV. Obračun DDV morate predložiti tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV (v tem primeru oddate prazen obračun). V primeru take identifikacije za namene DDV za ostale dobave, ki jih opravite v Sloveniji, ne obračunavate DDV (dokler ne presežete limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih).

Če presežete prej navedeni limit 50.000 evrov, se morate identificirati za namene DDV (obvezna identifikacija) in obračunati DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravite na ozemlju Slovenije. Takrat tudi pridobite pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificirate za namene DDV, preden presežete ta limit, če se tako sami odločite (prostovoljna identifikacija). V tem primeru morate biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

Ne glede na to, kako ste identificirani za namene DDV, morate gostu, kateremu ste opravili storitev (oddaja nepremičnine v turistični najem), izdati račun in ga davčno potrditi. Več v zvezi z obveznostmi z vidika DDV in davčnega potrjevanja računov (identifikacija, izdajanje računov) lahko preberete v Brošuri za sobodajalce – fizične osebe pod poglavji 8 do 10.

Globa

Globa za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem znaša od 400 do 30.000 eurov. Globa za nepredložitev obračuna DDV znaša od 2.000 do 125.000 evrov.

Registrirani sobodajalec je v delu, ko oddaja stanovanje v turistični najem, obvezno v sistemu eVročanja. To pomeni, da se mu bodo dokumenti vročali v elektronski obliki prek portala eDavki in ne po pošti v papirni obliki.

Vir: FURS.

V javni razpravi resolucija o preprečevanju nasilja v družini

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno razpravo predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023–2028. Predlog je bil pripravljen v okviru široke medresorske delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki relevantnih resorjev, sodišča, tožilstva, nevladnih organizacij ter drugih strokovnjakov in strokovnjakinj. Predlog bo v javni razpravi do 16. marca 2023.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023–2028 (ReNPPNDNŽ) prvič združuje tako področje nasilja v družini kot tudi nasilja nad ženskami.

Namen ReNPPNDNŽ je prepoznati ključna področja, pri katerih zaznavamo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe, ter opredeliti cilje in ukrepe s katerimi bomo dosegli izboljšave na področju zaščite žrtev in preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

Bistvene spremembe, ki naj bi jih dosegli z realizacijo ciljev in pripadajočih ukrepov po preteku trajanja resolucije, obsegajo tako krepitev in dvig kakovosti programov s področja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, izboljšano zaščito, obravnavo in položaj žrtev tovrstnega nasilja, (še) večjo strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nad ženskami, večjo ozaveščenost družbe o ničelni toleranci do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, izboljšane predpise na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, kot tudi izboljšave na področju spremljanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter boljšo organiziranost referenčnih področij.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Varuh človekovih pravic vložil zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o finančni upravi

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 2. marca 2023 vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 18.a člena Zakona o finančni upravi (ZFU). Ta namreč ureja novo pooblastilo Finančne uprave RS, s katerim se lahko predstojnik finančne uprave odloči za uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga (GPS sledilne naprave) pri opravljanju finančne preiskave. »Predlagatelj novele je navedel, da v praksi obstaja potreba po sledenju blagu, ker pošiljke pogosto premestijo v drugo prevozno sredstvo in se zato za blagom izgubi sled. Po 18.a členu ZFU pa bi se sledilno napravo namestilo na zunanji del vozila, kar pomeni, da se ne bi moglo slediti blagu, ki bi bilo naknadno premeščeno v drugo vozilo, saj tajno GPS sledenje ne zazna, da je blago v drugem vozilu. Novo pooblastilo tako ne more biti primerno za dosego zastavljenega cilja predlagatelja zakona,« pojasnjuje varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Po preučitvi zakona je institucija Varuha človekovih pravic ugotovila, da navedeno pooblastilo ni v skladu s petimi členi Ustave RS. Gre za kršitev 2., 15., 23., 35. in 38. člena ustave. 

Iz 2. člena ustave izhaja, da morajo biti predpisi jasni in določni. Toda zakonodajalec je v 18.a členu ZFU, zlasti pri določitvi pogojev za uporabo omenjenega pooblastila finančne uprave, uporabil pomensko izjemno odprte pojme, kot so najtežja kršitev, hujši prekrški, teža prekrška itd. Po mnenju institucije Varuha tako ni povsem  razumljivo, kdaj in kdo bi utegnil biti podvržen takemu nadzoru. Ukrep je po noveli zakona možno odrediti zgolj na podlagi razlogov za sum, da so bile storjene najtežje kršitve davčnih prepisov. »Po mnenju institucije Varuha človekovih pravic je tak nezahteven dokazni standard prenizek glede na vsebino posega, ki pa je lahko dolgotrajno sledenje vozilu in pridobivanje podatkov o lokaciji in gibanju vozila ter blaga in ljudi v njem, ne le na javnih krajih, ampak tudi na krajih, ki niso odprti za javnost. V zakonu torej ni nobenih varovalk, ki bi preprečevale beleženje podatkov, ko je vozilo na zasebnem mestu, kot so ograjena in javnosti nedostopna parkirišča, zaprte zasebne garaže, zasebne poti, do katerih je mogoče dostopati le z odklepanjem ograj ali zapornic,« pojasnjuje varuh Svetina. 

Novela Zakona o finančni upravi namreč ne predvideva, da bi posameznike, ki so jim sledili, o tem naknadno obvestili in jim sploh dali možnost, da se seznanijo z zbranimi podatki. To pomeni, da ne morejo izvedeti, da so bili nadzorovani, in zato ne morejo uporabiti možnih pravnih sredstev zaradi morebitnega nezakonitega posega v njihove pravice. S tem pa umanjka tudi pomembno varovalo zoper nezakonito izvajanega tajnega nadzora oziroma posega v zasebnost s strani oblastnega organa,

Varuh človekovih pravic Peter Svetina

Poleg tega pri odreditvi navedenega ukrepa ni predviden sodni nadzor. »Novela Zakona o finančni upravi namreč ne predvideva, da bi posameznike, ki so jim sledili, o tem naknadno obvestili in jim sploh dali možnost, da se seznanijo z zbranimi podatki. To pomeni, da ne morejo izvedeti, da so bili nadzorovani, in zato ne morejo uporabiti možnih pravnih sredstev zaradi morebitnega nezakonitega posega v njihove pravice. S tem pa umanjka tudi pomembno varovalo zoper nezakonito izvajanega tajnega nadzora oziroma posega v zasebnost s strani oblastnega organa,« pojasnjuje varuh. 

Kot še izhaja iz 18.a člena ZFU, pristojni oblastni organ tajno namesti sledilno GPS napravo na zunanjost vozila, tako pa lahko natančno in tudi daljši čas spremlja položaj in gibanje vozila, s tem pa tudi ljudi v vozilu. V zakonu ni jasno določeno, koliko časa lahko traja tak ukrep. Taka ureditev bi močno odstopala od ureditve podobnih posegov v drugih pravnih postopkih, kot je denimo kazenski postopek. V zakonu tudi ni predvidenih nobenih varovalk, ki bi preprečevale arbitrarno izvajanje pooblastila, kot je zahteva, da je pred odreditvijo ukrepa treba dokazati, da je sporno blago v določenem vozilu, za katerega je predvideno tajno sledenje. 

»Po oceni Varuha gre pri 18.a členu Zakona o finančni upravi za poseg v zasebnost, ki je ustavno zajamčena človekova pravica. Glede na navedene pomisleke in dvome o ustavnopravni primernosti zakona je zato Varuh človekovih pravic vložil zahtevo za oceno ustavnosti in predlagal, da do končne odločitve Ustavno sodišče RS zadrži izvajanje izpodbijanega dela zakona,« svojo odločitev pojasnjuje varuh Svetina.  

Institucija Varuha človekovih pravic RS je sicer v mandatu varuha Petra Svetine doslej vložila dve zahtevi za oceno ustavnosti, prvo januarja letos glede Zakona o kazenskem postopku in drugo danes glede novele Zakona o finančni upravi. V času mandata Svetine je Varuh leta 2021 vložil tudi ustavno pritožbo zaradi predaje neuspešnega prosilca za azil v Republiko Hrvaško.

Vir: varuh-rs.si.

Mnenje strokovne in zainteresirane javnosti o preliminarnem stališču Republike Slovenije do predloga Akta o umetni inteligenci

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so objavili vprašalnik, s katerim želijo pridobiti mnenje strokovne in zainteresirane javnosti o preliminarnem stališču Republike Slovenije do predloga Akta o umetni inteligenci. 

Evropska komisija je 21. aprila 2021 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (Akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije COM(2021) 206. Republika Slovenija je na predlog akta v skladu z Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do 2025 (NpUI) podala svoje generalno stališče, ki je bilo osnova za usklajevanje predloga uredbe na Svetu za promet, telekomunikacije in energijo (PTE). Svet EU je decembra 2022 sprejel skupno stališče (splošni pristop) glede Akta o umetni inteligenci.

Glede na spremembe prvotnega predloga Evropske komisije se je Slovenija odločila preveriti svoja dosedanja stališča in jih po potrebi prenoviti, čemur so namenjena stališča v vprašalniku.

Vprašalnik lahko izpolnite na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/staliscaUredbaUI.

Rok za izpolnitev vprašalnika je do vključno 17. marca 2023.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo.