Svet dosegel dogovor o stališču glede zbiranja in souporabe podatkov za kratkoročne najeme nastanitev

Ministri in ministrice za konkurenčnost so se 2. marca 2023 dogovorili o pogajalskem mandatu (splošni pristop) za uredbo o zbiranju in souporabi podatkov za storitve kratkoročnega najema nastanitve v okviru tekočih prizadevanj za spodbujanje uravnoteženega turističnega ekosistema v EU.

Podatki s spletnih platform, ki delujejo na trgu kratkoročnih najemov nastanitev, trenutno niso standardizirani zaradi različnih pravil in različnih metod, ki so jih vzpostavile države članice. Svet podpira vzpostavitev okvira za zbiranje in souporabo podatkov na ravni EU, ki bo vključeval tudi določbe za boljše upoštevanje sistemov registracije, ki so že vzpostavljeni v državah članicah.

Enostavnejši in usklajen sistem za zbiranje podatkov

V skladu z novimi pravili bodo morale države članice, ki od platform zahtevajo podatke, vzpostaviti nacionalno “enotno digitalno vstopno točko” za prenos podatkov med spletnimi platformami za kratkoročni najem in javnimi organi.

Vsaka hiša, stanovanje ali soba, ki se ponuja v najem za omejeno število dni na leto, bo imela registracijsko številko, tako da bodo pristojni organi poznali istovetnost “gostitelja”, tj. osebe, ki želi dati nastanitev v najem. Spletne platforme si bodo morale razumno prizadevati za izvajanje rednih naključnih preverjanj za potrditev, da ni nepravilnih izjav gostiteljev ali neveljavnih registracijskih številk. Vse informacije bo treba obdelati v skladu z evropskimi pravili o varstvu podatkov.

To bo zmanjšalo birokracijo ter stroške za gostitelje in platforme, organom pa bodo na voljo podatki, ki jih potrebujejo za urejanje dejavnosti. To bo ustvarilo tudi enake konkurenčne pogoje z drugimi akterji v turističnem sektorju (kot so hoteli, mladinska prenočišča ali aparthoteli) in prispevalo k boju proti goljufijam.

Države članice bodo morale javnim organom, spletnim platformam, gostiteljem in državljanom z ustreznimi informacijami omogočiti, da bodo razumeli zakone in zahteve v zvezi z opravljanjem storitev kratkoročnega najema nastanitve na njihovem ozemlju. V to so zajeti postopki registracije ter zahteve v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovim opravljanjem.

Naslednji koraki

Dogovorjeni splošni pristop daje predsedstvu Sveta mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Ozadje

Najem stanovanj, hiš ali sob za kratek čas je postal običajna oblika nastanitve za turiste in potnike. S spletnimi platformami se je povečala uporaba teh storitev, ki trenutno predstavljajo skoraj četrtino vseh turističnih nastanitev v EU. Nekatere države članice so uvedle različne sisteme registracije, ki se razlikujejo po obsegu, zahtevah (ki jih morajo predložiti gostitelji ali spletne platforme) in upravni ravni, na kateri se upravljajo registri (nacionalna, regionalna ali lokalna).

Komisija je 5. marca 2020 podpisala prostovoljni sporazum o souporabi podatkov z največjimi spletnimi platformami za storitve kratkoročnega najema nastanitve. To je Eurostatu omogočilo zbiranje podatkov o tej dejavnosti, vendar sporazum ni bil zavezujoč.

Koalicija turističnih mest, znana kot “zavezništvo evropskih mest za kratkoročne počitniške najeme”, je 13. julija 2022 pozvala Komisijo, naj predlaga zakonodajo o registraciji in souporabi podatkov, da bi bolje nadzorovali dejavnosti platform in gostiteljev na lokalni ravni.

Komisija je nato 7. novembra 2022 objavila predlog uredbe o nastanitvenih storitvah. Predlog, glede katerega je Svet danes sprejel splošni pristop, je omejen na vzpostavitev sistema registracije, ki bo enostaven za uporabo, s skupnimi določbami za vzpostavitev postopkov registracije in ni namenjen urejanju dostopa do trga.

Vir: Svet EU.

Advertisement

Oddaja prek Airbnb in Bookinga

Če oglašujte stanovanje na spletnih portalih (kot sta npr. Airbnb, Booking) in v drugih medijih ter ga oddajate v turistični najem, so dohodki, ki jih dosežete iz tega naslova, obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti. Šteje se namreč, da opravljate dejavnost. To pomeni, da morate za davčno leto sestaviti obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter ga davčnemu organu preko eDavkov predložiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Več o obdavčitvi dohodkov z davkom od dohodka iz dejavnosti je pojasnjeno v Brošuri o dohodku iz dejavnosti.

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Šteje se, da fizična oseba, ki oddaja nepremičnine v turistični najem, opravlja delo na črno, če ni vpisana ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 ali drugi zakoni. Ker ZPDZC-1 prepoveduje delo na črno, tudi ni mogoče dopustiti oglaševanja dela na črno posameznika, zato je takšno oglaševanje nedovoljeno in sankcionirano, kar pomeni, da je ponujanje nepremičnin v najem za turistične namene s strani posameznika – fizične osebe, ki nima dejavnosti oddajanja nepremičnin v najem ustrezno vpisane ali priglašene, preko oglasov oziroma različnih portalov, nedovoljeno.

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravlja na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalec – fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu – pomeni, da sobodajalec tekom celega koledarskega leta skupaj ne oddaja nepremičnine v turistični najem več kot pet mesecev, tj. 150 dni) in gostom nudi do 15 ležišč ter je vpisan v Poslovni register Slovenije;
  • samostojni podjetnik.

Davek na dodano vrednost in davčno potrjevanje računov

Če oddajate sobe prek posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh (Airbnb, Booking, itd.), ki imajo sedež zunaj Slovenije, morate kot prejemniki storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve plačati 22-odstotni DDV v Sloveniji. Zato se morate predhodno zaradi prejema teh storitev identificirati za namene DDV (tudi če niste identificirani za namene DDV  ker je obseg vašega opravljenega prometa pod limitom za obvezno identifikacijo za namene DDV 50.000 eurov). Če ste identificirani za namene DDV samo kot prejemniki teh storitev (za storitve EU), morate mesečno predlagati obračune DDV v elektronski obliki (prek sistema eDavki) in nimate pravice do odbitka DDV. Obračun DDV morate predložiti tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV (v tem primeru oddate prazen obračun). V primeru take identifikacije za namene DDV za ostale dobave, ki jih opravite v Sloveniji, ne obračunavate DDV (dokler ne presežete limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih).

Če presežete prej navedeni limit 50.000 evrov, se morate identificirati za namene DDV (obvezna identifikacija) in obračunati DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravite na ozemlju Slovenije. Takrat tudi pridobite pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificirate za namene DDV, preden presežete ta limit, če se tako sami odločite (prostovoljna identifikacija). V tem primeru morate biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

Ne glede na to, kako ste identificirani za namene DDV, morate gostu, kateremu ste opravili storitev (oddaja nepremičnine v turistični najem), izdati račun in ga davčno potrditi. Več v zvezi z obveznostmi z vidika DDV in davčnega potrjevanja računov (identifikacija, izdajanje računov) lahko preberete v Brošuri za sobodajalce – fizične osebe pod poglavji 8 do 10.

Globa

Globa za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem znaša od 400 do 30.000 eurov. Globa za nepredložitev obračuna DDV znaša od 2.000 do 125.000 evrov.

Registrirani sobodajalec je v delu, ko oddaja stanovanje v turistični najem, obvezno v sistemu eVročanja. To pomeni, da se mu bodo dokumenti vročali v elektronski obliki prek portala eDavki in ne po pošti v papirni obliki.

Vir: FURS.