Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah


Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

Tujci, tj. tuji državljani in pravne osebe s sedežem v tujini, so v Republiki Sloveniji glede na možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah razvrščeni v naslednje skupine:

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah ne potrebujejo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti: 

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna in Hercegovina).

Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja ob pogoju obstoja vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe iz vseh ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Ljudska republika Kitajska in Ruska federacija).

Postopek ugotavljanja vzajemnosti

Postopek se začne na zahtevo tujca, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

  • elektronsko overjeno kopijo osebnega dokumenta,
  • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
  • potrdilo o plačilu upravne takse – upravno takso lahko zavezanec plača osebno – v vložišču na sedežu ministrstva ali s položnico – nakazilo na račun: 01100-1000315637; sklic SI 11 20303-7111002-2019, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (o plačilu stranka ministrstvu posreduje potrdilo)
  • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
  • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Vlogo se lahko vloži tudi prek portala eUprava.

Vir: gov.si.

Advertisement

Novosti v postopku ugotavljanja vzajemnosti

V Republiki Sloveniji lahko tujci na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

Državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti.

Leta 2022 je bil priznan status države kandidatke za članstvo v Evropski uniji trem novim državam. Ukrajina in Republika Moldavija sta že junija 2022 postali državi kandidatki za članstvo v Evropski uniji, dne 15. decembra 2022 pa je država kandidatka postala tudi Bosna in Hercegovina. Državljani in pravne osebe s sedežem v Ukrajini, Republiki Moldaviji in Bosni in Hercegovini imajo tako od dneva priznanja statusa države kandidatke za članstvo v Evropski uniji formalno pravico do pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije, če obstaja vzajemnost, in lahko začnejo postopek ugotavljanja vzajemnosti pri Ministrstvu za pravosodje. Lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji lahko pridobijo na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa.

Ministrstvo za pravosodje bo na podlagi vlog državljanov in pravnih oseb novih držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji vodilo postopke ugotavljanja vzajemnosti. V skladu s 7. členom Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, vzajemnost obstaja v primeru, da lahko državljan Republike Slovenije ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji pridobi pravico do lastnih nepremičnin v državi tuje osebe pod enakimi ali podobnimi pogoji, kot so tisti, pod katerimi lahko tuje osebe pridobijo pravico do lastnega nepremičnine v Republiki Sloveniji – in da zahteve za slovenskega državljana ali pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo te pogoje, v bistvu niso zahtevnejše od zahtev, ki veljajo za tuje osebe po pravu Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni strani vodi evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih državah, ki bodo na podlagi postopkov, ki se vodijo pred ministrstvom, vzpostavljene tudi za nove države kandidatke za vstop v Evropsko unijo in iz katerih bo razvidno, če obstaja oziroma je že bila ugotovljena vzajemnost pri pridobivanju lastninske pravice z določenim pravnim poslom, na določeni nepremičnini, ki leži na določenem območju.

Podrobnejše informacije glede postopka ugotavljanja vzajemnosti in vzorec vloge.

Vir: Ministrstvo za pravosodje.