Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah


Tujci lahko na podlagi 68. člena Ustave Republike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

Tujci, tj. tuji državljani in pravne osebe s sedežem v tujini, so v Republiki Sloveniji glede na možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah razvrščeni v naslednje skupine:

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah ne potrebujejo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti: 

Tujci, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v EU (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna in Hercegovina).

Tujci, ki lastninske pravice na nepremičninah ne morejo pridobiti oziroma jo lahko pridobijo le na podlagi dedovanja ob pogoju obstoja vzajemnosti:

  • državljani in pravne osebe iz vseh ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Ljudska republika Kitajska in Ruska federacija).

Postopek ugotavljanja vzajemnosti

Postopek se začne na zahtevo tujca, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

  • elektronsko overjeno kopijo osebnega dokumenta,
  • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
  • potrdilo o plačilu upravne takse – upravno takso lahko zavezanec plača osebno – v vložišču na sedežu ministrstva ali s položnico – nakazilo na račun: 01100-1000315637; sklic SI 11 20303-7111002-2019, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (o plačilu stranka ministrstvu posreduje potrdilo)
  • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
  • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Vlogo se lahko vloži tudi prek portala eUprava.

Vir: gov.si.

Advertisement

Skupna zunanja in varnostna politika EU: kaj določa člen 42.7 Pogodbe o Evropski uniji

Države članice EU so se zavezale skupni zunanji in varnostni politiki EU z namenom krepitve civilnih in vojaških zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje.

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Evropski uniji zagotavlja operativno sposobnost, oprto na civilna in vojaška sredstva, ki jih EU lahko uporablja pri misijah zunaj svojih meja za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine OZN. Za izvajanje teh misij se uporabijo zmogljivosti, ki jih zagotovijo države članice (člen 42.1 PEU).

Nadaljuj z branjem “Skupna zunanja in varnostna politika EU: kaj določa člen 42.7 Pogodbe o Evropski uniji”

Dialog z državljani o TTIP

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji jutri, 10. novembra 2015, pripravlja dialog z državljani z naslovom TTIP: kaj prinaša prostotrgovinski in naložbeni sporazum med EU in ZDA. Gosta bosta evropska komisarka za trgovino Cecilia Malström in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti.

Nadaljuj z branjem “Dialog z državljani o TTIP”

The European refugee crisis and EU governance

Ali potrebuje EU agencijo, ki bi odločala o prošnjah za azil?

london-brussels one-way or return

We have all been greatly affected by the unfolding European refugee crisis and the EU’s failure to offer a coherent response. Another EU default, in the same summer as the Greek debt crisis. Most observers will agree that both crises are not just of the EU’s own making, but that does not erase the fact that the policy responses appear wholly inadequate.

In my previous blog I critiqued the rules-based approach of EMU and Eurozone governance. Not that it is bad to have good rules, but for a well-functioning economic and monetary union a mere set of rules on national budgetary discipline is insufficient. Some kind of fiscal transfer mechanism is required. Today I read that a French member of government, Mr Macron, is of the same view.

It is remarkable that a similar analysis can be made of the refugee crisis, as pointed out in Wolfgang Munchau’s excellent

View original post 681 more words

Kdaj bo Palestina država?

V mednarodni skupnosti ima ideja o Palestini kot suvereni državi tako podpornike kot tudi nasprotnike, vendar se tehtnica vidno nagiba v prid prvih. Do 30. oktobra 2014 je Palestino kot državo priznalo 135 držav članic Združenih narodov, tj. 69,9 odstotka vsega članstva. Nazadnje, 30. oktobra 2014, je to storila Švedska.

Ker je veliko razprav o priznanju Palestine kot države, je treba poudariti, da ima tudi nepriznana država, ki izpolnjuje mednarodnopravna merila za nastanek države kot subjekta mednarodnega prava, naravo države. Ta merila so stalno prebivalstvo, opredeljeno ozemlje, vlada in sposobnost vstopiti v odnose z drugimi državami. Določila pa jih je že Konvencija iz Montevidea o pravicah in dolžnostih držav iz leta 1933. Z mednarodnopravnega vidika to pomeni, da Palestina je država.

ISRAEL-MAP
Izrael in Zasedena palestinska ozemlja

V Sloveniji je o vprašanju priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države ter stanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa novembra 2014 razpravljal Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je na seji izrazil podporo palestinski državnosti in poudaril, da je kljub temu treba upoštevati vse vidike in okoliščine priznanja. Predlagal je, da se upošteva dosedanja praksa priznavanja držav in se postopek priznanja izvede na predlog vlade. Pozval je k iskanju najširšega soglasja, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU ter dodal, da cilj ni le priznanje Palestine, ampak dolgoročna rešitev bližnjevzhodnega spora z medsebojnim priznanjem dveh držav ter zagotovitev delovanja Palestine kot države. “Gotovo se je strinjati z visoko predstavnico Frederico Mogherini, da potrebujemo palestinsko državo, če želimo doseči neki dolgoročen, trajen mir seveda ob pogoju, da obe strani se tudi medsebojno priznavajo,” je na seji poudaril zunanji minister Erjavec.

Odbor za zunanjo politiko je s sklepom od Vlade Republike Slovenije zahteval, da Državnemu zboru predloži sklep o priznanju države Palestine. Na tej podlagi naj bi vlada v enem mesecu obravnavala informacijo glede vseh okoliščin priznanja Palestine. Dne 21. januarja 2015 je zunanji minister Erjavec v Državnem zboru napovedal, da bo gradivo za vlado za morebitno priznanje Palestine pripravljeno v enem mesecu. Po sprejetju na vladi bo gradivo poslano v parlamentarno proceduro.

Izrael 2010 Ekskurzija
Izraelski varnostni zid med Zahodnim bregom in izraelskim ozemljem (Foto: Nautilex.Info, 2010)

Slovenija se zavzema za mirno rešitev izraelsko-palestinskega spora ter podpira prizadevanja mednarodne skupnosti za oživitev pogajalskega procesa. Spremembe meja iz leta 1967 brez soglasja obeh sprtih strani ne priznava in zagovarja stališče, da izraelska naselja na zasedenem ozemlju niso v skladu z mednarodnim pravom. Palestincem priznava pravico do samoodločbe in vzpostavitev lastne države, pri čemer poudarja, da je cilj sklenitev trajnega mirovnega sporazuma in oblikovanje ter medsebojno priznanje dveh držav.

Izrael 2010 Ekskurzija
V mestu Hebron na Zahodnem bregu se morajo Palestinci zaščititi s kovinskimi mrežami, ker jim izraelski naseljenci mečejo smeti (od hrane do elektičnih naprav) z zgornjih nadstropij na ulico. V pritličju, pod mrežami, živijo in delajo Palestinci. (Foto: Nautilex.Info, 2010)

Ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da je v dvostranskih odnosih s Palestino Slovenija naredila že več korakov v smeri krepitve palestinske državnosti. Dvignila je status Predstavniške pisarne Republike Slovenije v Ramali v Urad Republike Slovenije v Ramali ter raven akreditacije nerezidenčnega vodje diplomatske misije Palestine v Sloveniji. Od marca 2014 pa v dvostranski komunikaciji uporablja naziv Palestina in ne več Palestinska oblast.

V preteklih letih je redno finančno podpirala aktivnosti Agencije ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA). Nazadnje je za omenjeno agencijo na Donatorski konferenci za Palestino in obnovo Gaze oktobra 2014 v Kairu najavila prispevek v višini 150.000 evrov (za obdobje 2015-2017), in sicer v obliki letnega prispevka v višini 50.000 evrov. Od leta 2014 financira projekt “Rehabilitacija žrtev konflikta iz Gaze ter pomoč pri izgradnji kapacitet v Gazi” v skupni vrednosti 130.000 evrov (65.000 evrov letno), ki ga izvaja ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z URI Soča. Zagotovila pa bo tudi pomoč palestinskim študentom v obliki razvojnih štipendij za podiplomski študij v Sloveniji. Razpis za študijsko leto 2015/2016 v višini 100.000 evrov je bil objavljen 29. decembra 2014.

Podpora Slovenije pa ni omejena le na finančne vidike pomoči. Že od maja 2012 tako sodeluje v policijsko-pravosodni misiji Evropske unije (EUPOL COPPS), ki pomaga izgrajevati in usposabljati palestinske policijske in pravosodne strukture. Nadaljuje pa tudi s projekti razvojnega sodelovanja in zagotavljanja humanitarne pomoči, ki naslavljajo temeljne potrebe palestinskega prebivalstva.

Viri: Montevideo Convention on the Rights and Duties of States; Zapis nujne seje Odbora za zunanjo politiko z dne 28. 11. 2014; DnevnikOdziv Ministrstva za zunanje zadeve z dne 23. 1. 2015EUPOL COPPS.