Izjave o odpovedi dediščini (ali o sprejemu dediščine) ni mogoče preklicati

Iz zapisnika povsem jasno izhaja, da pritožnik na obravnavi nujnega dednega deleža ni uveljavljal. Z izjavo, da priznava oporoko in ne uveljavlja ničesar, se je dejansko odpovedal dedovanju (prvi odstavek 133. člena ZD). Izjave o odpovedi dediščini (ali o sprejemu dediščine) ni mogoče preklicati (prvi odstavek 138. člena ZD).

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom o dedovanju je sodišče prve stopnje ugotovilo, da v zapuščino po pokojni sodi 1/2 nepremičnine v k. o. …, denarna sredstva na računu zapustnice in osebni avto Opel Corsa, da pogrebni stroški 3.100,00 eurov predstavljajo odbitek od čiste vrednosti zapuščine, da znaša taksa 405,00 eurov, da je zapustnica napravila lastnoročno pisno oporoko, s katero je vse svoje premoženje zapustila sinu A. A., da je zakoniti dedič tudi sin B. A., da sta oba dediča priznala oporoko kot pristno in pravno veljavno, oporočni dedič je dediščino sprejel, nujni dedič pa nujnega dednega deleža ni uveljavljal, zato je zapustničinega sina A. A. na podlagi oporoke razglasilo za dediča celotne zapuščine.

2. Laično pritožbo je vložil zakoniti dedič B. A. Navaja, da uveljavlja nujni dedni delež in predlaga, da ga sodišče proglasi za dediča nujnega dednega deleža, podrejeno naj pritožbeno sodišče razveljavi izpodbijani sklep in vrne zadevo v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. Na zapuščinski obravnavi se ni odpovedal dedovanju nujnega dednega deleža niti ga aktivno ni uveljavljal, temveč je le izjavil, da bo o tem razmislil, kar pa ni ustrezno vneseno v zapisnik o zapuščinski obravnavi. V obdobju med zapuščinsko obravnavo in vročitvijo sklepa o dedovanju se je v pogovorih s sodedičem izkazalo, da bo realen in obojestransko pošten dogovor o skupni uporabi ali vrednotenju ali prodaji nepremičnine, ki je predmet dedovanja, zelo težko doseči, zato uveljavlja nujni dedni delež.

3. Pritožnik je vložil tudi dopolnitev pritožbe, ki pa je višje sodišče ne upošteva, ker je vložena po poteku pritožbenega roka.

4. Oporočni dedič je na pritožbo odgovoril. Predlaga njeno zavrnitev in pojasnjuje, da je zakoniti dedič potem, ko je bila razglašena oporoka, vpogledal vanjo in se prepričal, da mu zapustnica ni naklonila ničesar, pač pa je izrecno zapisala, da ni upravičen do nujnega dednega deleža. Po vpogledu v oporoko je izjavil, da v zapuščinskem postopku ne uveljavlja ničesar, torej nujnega deleža ni uveljavljal.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Nujni dedič dobi nujni delež samo, če ga zahteva (40. člen Zakona o dedovanju; v nadaljevanju ZD). V zapisniku o zapuščinski obravnavi dne 24. 3. 2021 je zapisano, da oba navzoča dediča priznavata oporoko zapustnice kot pristno in veljavno, da oporočni dedič sprejema dediščino po oporoki, nujni dedič pa v postopku ne uveljavlja ničesar. Zapisnik je pritožnik podpisal. Kaj podpisuje je moral vedeti, saj sodnik zapisnik narekuje, pred podpisom zapisnika pa lahko stranke zapisnik tudi preberejo. Iz podatkov spisa ne izhaja, da bi zapisniku ugovarjal. Zapisnik sodišča je javna listina po prvem odstavku 224. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in dokazuje resničnost tistega, kar se v njem potrjuje ali določa. Z dokazno nepodprtimi navedbami o neustreznem zapisu v zapisniku, pritožnik ni uspel izpodbiti resničnosti v zapisniku ugotovljenih dejstev (četrti odstavek 224. člena ZPP).

7. Iz zapisnika povsem jasno izhaja, da pritožnik na obravnavi nujnega dednega deleža ni uveljavljal. Z izjavo, da priznava oporoko in ne uveljavlja ničesar, se je dejansko odpovedal dedovanju (prvi odstavek 133. člena ZD). Izjave o odpovedi dediščini (ali o sprejemu dediščine) ni mogoče preklicati (prvi odstavek 138. člena ZD). To pomeni, da nujnega deleža ni pravočasno uveljavljal in je izpodbijani sklep materialnopravno pravilen. Pritožbene navedbe o nezmožnosti dogovora s sodedičem za presojo pravilnosti izpodbijane odločitve niso relevantne. Tudi nobene kršitve iz drugega odstavka 350. člena ZPP, ki se v tem postopku uporablja skladno s 163. členom ZD, ni. Višje sodišče je zato pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

8. Stroški pritožbenega postopka niso priglašeni.

Vir: VSL Sklep II Cp 968/2021.

Advertisement