Tristebrna strategija vlade za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo

Vlada v sodelovanju s ključnimi deležniki zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Strategija za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo je zasnovana v treh stebrih:

Energetika
Za omilitev draginje na področju elektrike in zemeljskega plina je vlada že sprejela nekaj ukrepov.

Hrana in prehranske verige
Ukrepi so namenjeni kmetom in kmetijskim gospodarstvom, ribičem, s spremljanjem cen v verigi preskrbe s hrano pa tudi neposrednim potrošnikom.

Nafta in naftni derivati
Vlada z ukrepi išče ravnovesje, pri katerem vsak deležnik – država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji strani – nosi del bremena povišanih cen nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih.

Kaj ukrepi pomenijo za gospodinjstva

Vlada je najprej sprejela ukrepe za posamezna gospodinjstva in ocenila učinke ukrepov.

1. Cena nafte in naftnih derivatov

Z omejevanjem marže vseh trgovcev z naftnimi derivati se omejuje cena nafte in naftnih derivatov zunaj avtocestnega križa.

2. Zamejena cena električne energije

Določena je najvišja maloprodajna cena elektrike za kWh in znižana višina dajatve (prispevki, trošarina in DDV). Povprečni gospodinjski odjemalec bo na letni ravni prihranil od 110 do 334 evrov.

3. Zamejena cena zemeljskega plina

Določena je najvišja maloprodajna cena zemeljskega plina in znižana stopnja DDV na 9,5 %. Povprečni gospodinjski odjemalec bo na letni ravni prihranil od 90 do 675 evrov.

4. Za daljinsko ogrevanje in les za kurjavo znižan DDV

Poleg električne energije in zemeljskega plina je začasno znižana stopnja DDV z 22 % na 9,5 % tudi za daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. Zneski na računih bodo v obdobju ogrevalne sezone (od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023) nižji tudi za uporabnike daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo. Znižanje DDV za kurilno olje zaradi evropske zakonodaje ni mogoče.

5. Preglednost cen 15 osnovnih skupin živil

Do 31. marca 2023 bo vlada spremljala in primerjala maloprodajne cene petnajstih osnovnih skupin živil pri različnih trgovcih. Potrošnik bo imel na enem mestu informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih proizvodov med posameznimi trgovci ter o poreklu in kakovosti posameznega proizvoda.

6. Enkratni energetski dodatek

Socialno najranljivejše skupine bodo prejele enkratni energetski dodatek najpozneje novembra 2022. Za izplačilo energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge. 

1 Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka:
200 evrov za samske osebe,
200 evrov za enostarševske družine (povečan za 118 evrov za vsakega otroka oziroma za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo),
314 evrov za dvostarševske družine (povečan za 118 evrov za vsakega otroka oziroma za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo),
314 evrov za pare brez otrok.
2 Določene kategorije invalidov: 200 evrov.

7. Prilagoditev davčne obravnave prehrane med delom

Vlada je za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom.

Kaj ukrepi pomenijo za gospodarstvo

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022.

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij–december 2022 bodo podjetja morala oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija, in sicer do 15. novembra 2022.

1 Preprosta pomoč
Namenjena malim in srednjim podjetjem.Višina: do največ 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.

2 Posebna pomoč
Namenjena velikim podjetjem.Višina: do največ 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.

3 Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem
Znesek pomoči je omejen na 2.000.000 evrov, vendar bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 %, v nekaterih primerih do 70 % upravičenih stroškov.

Upravičenci so pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do 1. decembra 2021. Izjema so tisti, katerih primarna dejavnost je kmetijstvo ali ribištvo. 

Kaj ukrepi pomenijo za kmete in ribiče

Vlada je sprejela ukrepe v višini skoraj 22,5 milijona evrov. Ukrepi se nanašajo na tri sklope:

1 Pomoč sektorju mleka
Kmetje, ki redijo krave molznice, bodo prejeli okvirno 60 evrov na kravo molznico.

2 Pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo
Vsi kmetje in 14 ribičev, ki so bili v letu 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, porabljive za kmetijsko mehanizacijo oziroma za pogon ribiških plovil, bodo prejeli pomoč pri nabavi pogonskega goriva.

3 Pomoč na področju repromateriala
Od 50 do 35 tisoč evrov na kmetijo za sofinanciranje kmetijskega repromateriala.

Kmetijam in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov, bo namenjenih še 7,5 milijona evrov začasne podpore iz evropskega kmetijskega sklada. Rok izplačila je 15. oktober 2023.

Kaj ukrepi pomenijo za mala podjetja in obrtnike

1 Zamejena cena električne energije:
– za male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, so določene najvišje maloprodajne cene elektrike za kWh in
– znižana višina dajatev (prispevki, trošarina in DDV).
Povprečni odjemalec bo na letni ravni prihranil od 50 do 1760 evrov.

2 Zamejena cena zemeljskega plina:
– določene so najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin in
– znižana davčna stopnja DDV na 9,5 %.
Povprečni mali poslovni odjemalec bo prihranil od 205 do 1420 evrov na leto.

Kaj ukrepi pomenijo za avtoprevoznike

Vlada avtoprevoznikom omogoča polnjenje rezervoarjev z dizelskim gorivom na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest. Država se namreč začasno odpoveduje okoljskim dajatvam pri ceni dizelskega goriva na črpalkah avtocestnega križa.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo.

Advertisement
agriculture alternative energy clouds countryside

Potrjen predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo 

V predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov. 

V sklopu ukrepov za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema sodi na primer ukrep, da vlada lahko v primeru motenj z oskrbo z električno energijo in plinom razglasi stopnje tveganja (nižjo in višjo). Pri nižji stopnji tveganja je potrebno obvestiti energetske družbe in odjemalce električne energije in zemeljskega plina preko sredstev javnega obveščanja, naj se pripravijo na pričakovane krizne razmere in izvedejo potrebne in možne ukrepe. Višjo stopnjo tveganja, ki pomeni krizo na področju oskrbe z energijo, bo vlada razglasila, ko bodo nastopile izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom in krizno stanje v sektorju električne energije. Pri višji stopnji tveganja je treba izkoristiti vse nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote, zato bo zaradi razmer dopuščeno začasno odstopanje od zahtev glede mejnih vrednosti emisij, ki so na podlagi predpisov za urejanje varstva okolja postavljene za obratovanje elektrarn, naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike in kurilnih naprav za ogrevanje, za katere se zahteva okoljevarstveno dovoljenje. V primeru, da upravljalec naprave nadomesti gorivo z drugo vrsto goriva, mora v roku 48 ur o tem po elektronski pošti obvestiti ministrstvo in inšpekcijo, pristojno za okolje. Upravljalci morajo prav tako v treh mesecih izvesti potrebne meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak. Vlada si z zakonom tudi nalaga, da vsakih sedem dni preverja upravičenost razglasitve stopnje tveganja na področju oskrbe z energijo. Začasno odstopanje od zahtev glede mejnih vrednosti emisij velja tudi za upravljavce naprav brez okoljevarstvenega dovoljenja. Kot nadomestno gorivo upravljavcu naprave ni dovoljeno uporabiti odpadkov ali gorivo pridobljeno iz odpadkov.

Kar se tiče ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo, zakon ureja skladiščenje plina, sproščanje obveznih rezerv nafte ter naftnih derivatov ter izjeme pri doseganju kazalnikov učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja. Za sisteme daljinskega ogrevanja, ki kot gorivo uporabljajo plin, se čas razglašene višje stopnje tveganja, ne šteje v obdobje za izračun doseganja kazalnikov učinkovitosti. Nosilec bilančne skupine mora do 1. novembra v tekočem letu zagotoviti skladiščenje plina v drugih državah Evropske unije v obsegu, ki je enak vsaj 15 odstotkom povprečne letne dobave plina te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih.

Čeprav skladišča zemeljskega plina v Evropski uniji predstavljajo le okoli 25 odstotkov letne porabe plina in samostojno ne morejo zagotavljati oskrbe s plinom, pa so pomemben dejavnik pri uravnavanju porabe plina v zimskem času, zato je še posebej kritično, če so v teh negotovih časih za oskrbo s plinom pred zimo premalo napolnjena.

Spodbujanje samooskrbe

Ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti spodbujajo samooskrbo, med drugim skupnostno samooskrbo v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države ali lokalne skupnosti. V primeru, da takšna gospodarska družba investira v projekte za proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki so enaki ali večji od 250 kW inštalirane moči, mora 50-odstotni delež letno proizvedene električne energije brezplačno razdeliti gospodinjskim odjemalcem v Republiki Sloveniji, če gre družbo, v kateri ima država kapitalsko naložbo, oziroma gospodinjskim odjemalcem na območju lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica družbe.

Sklop ukrepov določa tudi, da lahko vlada v primeru razglasitev različnih stopenj tveganja in največ 1 leto po izteku razglašene stopnje tveganja z uredbami določa omejitev osvetljevanja ter omejitev temperature zraka za namen ogrevanja v javnih stavbah in stavbah, kjer se zadržuje javnost. Dodatno imajo odjemalci zemeljskega plina pravico, da se ne priklopijo na sistem za distribucijo zemeljskega plina, če se bodo ogrevali na OVE (obnovljive vire energije), nagrajujemo pa odjemalce, ki bi se odločili za prostovoljno zmanjšanje odjema plina in električne energije za 15 odstotkov. Dokazano zmanjšana poraba v obdobju od 1. oktobra do 31. marca 2023 se bo odjemalcem povrnila v obliki sorazmernega povračila prispevka OVE (obnovljivi viri energije). V tem poglavju je določena še prepoved subvencij za plinske kotle in kogeneracije.

Ukrepi za zmanjšanje pritiskov na cene

V sklopu ukrepov za zmanjševanje pritiskov na cene zaradi volatilnosti energetskih trgov se pogodbene kazni zaradi nižje porabo plina ne bodo zaračunavale, odjemalec, ki je odklopljen, pa za čas odklopa ne plača omrežnine. Ceniki toplote za gospodinjske in druge zaščitene odjemalce se oblikujejo na način, da cena toplote odraža ceno plina, ki je določena na podlagi predpisov o kontroli cen. Plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije se za leta 2022 do 2025 določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot so jo plačevali koncesionarji v letu 2020, določa pa se tudi neposredni nakup električne energije od slovenskih proizvajalcev za kritje izgub na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju.

Vlada predlaga, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive posledice, ki lahko nastanejo zaradi povečanega povpraševanja po energiji (predvsem premoga in zemeljskega plina), zmanjšane oskrbe Evropske unije s plinom, manjše lastne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov kot običajno in morebitnih drugih resnih motenj na energetskih trgih.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo.