Svet dosegel dogovor o stališču glede zbiranja in souporabe podatkov za kratkoročne najeme nastanitev

Ministri in ministrice za konkurenčnost so se 2. marca 2023 dogovorili o pogajalskem mandatu (splošni pristop) za uredbo o zbiranju in souporabi podatkov za storitve kratkoročnega najema nastanitve v okviru tekočih prizadevanj za spodbujanje uravnoteženega turističnega ekosistema v EU.

Podatki s spletnih platform, ki delujejo na trgu kratkoročnih najemov nastanitev, trenutno niso standardizirani zaradi različnih pravil in različnih metod, ki so jih vzpostavile države članice. Svet podpira vzpostavitev okvira za zbiranje in souporabo podatkov na ravni EU, ki bo vključeval tudi določbe za boljše upoštevanje sistemov registracije, ki so že vzpostavljeni v državah članicah.

Enostavnejši in usklajen sistem za zbiranje podatkov

V skladu z novimi pravili bodo morale države članice, ki od platform zahtevajo podatke, vzpostaviti nacionalno “enotno digitalno vstopno točko” za prenos podatkov med spletnimi platformami za kratkoročni najem in javnimi organi.

Vsaka hiša, stanovanje ali soba, ki se ponuja v najem za omejeno število dni na leto, bo imela registracijsko številko, tako da bodo pristojni organi poznali istovetnost “gostitelja”, tj. osebe, ki želi dati nastanitev v najem. Spletne platforme si bodo morale razumno prizadevati za izvajanje rednih naključnih preverjanj za potrditev, da ni nepravilnih izjav gostiteljev ali neveljavnih registracijskih številk. Vse informacije bo treba obdelati v skladu z evropskimi pravili o varstvu podatkov.

To bo zmanjšalo birokracijo ter stroške za gostitelje in platforme, organom pa bodo na voljo podatki, ki jih potrebujejo za urejanje dejavnosti. To bo ustvarilo tudi enake konkurenčne pogoje z drugimi akterji v turističnem sektorju (kot so hoteli, mladinska prenočišča ali aparthoteli) in prispevalo k boju proti goljufijam.

Države članice bodo morale javnim organom, spletnim platformam, gostiteljem in državljanom z ustreznimi informacijami omogočiti, da bodo razumeli zakone in zahteve v zvezi z opravljanjem storitev kratkoročnega najema nastanitve na njihovem ozemlju. V to so zajeti postopki registracije ter zahteve v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovim opravljanjem.

Naslednji koraki

Dogovorjeni splošni pristop daje predsedstvu Sveta mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Ozadje

Najem stanovanj, hiš ali sob za kratek čas je postal običajna oblika nastanitve za turiste in potnike. S spletnimi platformami se je povečala uporaba teh storitev, ki trenutno predstavljajo skoraj četrtino vseh turističnih nastanitev v EU. Nekatere države članice so uvedle različne sisteme registracije, ki se razlikujejo po obsegu, zahtevah (ki jih morajo predložiti gostitelji ali spletne platforme) in upravni ravni, na kateri se upravljajo registri (nacionalna, regionalna ali lokalna).

Komisija je 5. marca 2020 podpisala prostovoljni sporazum o souporabi podatkov z največjimi spletnimi platformami za storitve kratkoročnega najema nastanitve. To je Eurostatu omogočilo zbiranje podatkov o tej dejavnosti, vendar sporazum ni bil zavezujoč.

Koalicija turističnih mest, znana kot “zavezništvo evropskih mest za kratkoročne počitniške najeme”, je 13. julija 2022 pozvala Komisijo, naj predlaga zakonodajo o registraciji in souporabi podatkov, da bi bolje nadzorovali dejavnosti platform in gostiteljev na lokalni ravni.

Komisija je nato 7. novembra 2022 objavila predlog uredbe o nastanitvenih storitvah. Predlog, glede katerega je Svet danes sprejel splošni pristop, je omejen na vzpostavitev sistema registracije, ki bo enostaven za uporabo, s skupnimi določbami za vzpostavitev postopkov registracije in ni namenjen urejanju dostopa do trga.

Vir: Svet EU.

Advertisement

Postopek registracije s.p.

Samostojni podjetnik (s.p.) je posameznik – fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Odprtje s.p. običajno poteka v treh korakih. Začne se z vpisom v Poslovni register Slovenije (tj. registracijo), sledita prijavi na FURS in v obvezna socialna zavarovanja. Registracija s.p. je hitra, preprosta in brezplačna. Ustanovitveni kapital ni potreben, vendar pa je treba premisliti, koliko odgovornosti je posameznik kot podjetnik pripravljen nositi, saj je kot gospodarski subjekt neomejeno odgovoren z vsem svojim premoženjem.

Na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe, lahko samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanovite:

V poslovni register se lahko vpiše fizična oseba, ki je vpisana v Centralni register prebivalstva (CRP) in ima v Republiki Sloveniji pridobljeno EMŠO in davčno številko.

O vpisu odloča AJPES na podlagi popolne vloge:

  • če je prijava za vpis popolna, AJPES izda sklep o vpisu, zoper katerega je mogoča pritožba v osmih dneh od datuma vročitve,
  • če je prijava nepopolna, AJPES zahteva dopolnitev prijave, in sicer v roku osmih dni,
  • če podjetnik v roku ne dopolni prijave oziroma ne izpolnjuje pogojev za vpis, AJPES izda negativni sklep, zoper katerega je mogoča pritožba v osmih dneh od vročitve.

Postopek registracije je brezplačen.

Upoštevajte, da firma podjetnika (tj. ime, s katerim družba posluje) vsebuje ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako, da gre za samostojnega podjetnika (s.p.), oznako dejavnosti in morebitne dodatne sestavine. Samostojni podjetnik pa lahko za ustanovitev s.p. uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj njegovo ime, priimek in oznako s.p.

Registracija s.p. preko portala SPOT

Registracijo samostojnega podjetja lahko izvedete tudi od doma, preko portala SPOT.

Za elektronsko poslovanje potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo ter ostalo priporočljivo opremo. Elektronska prijava za vpis v Poslovni register je omejena zgolj na vloge brez prilog, npr. v primerih, ko je vlagatelj lastnik nepremičnine, v kateri želi zvajati dejavnost in mu ni potrebno priložiti overjene izjave lastnika nepremičnine.

Aplikacija v portalu preveri določene omejitve potencialnega podjetja.

Postopek registracije je brezplačen. S postopkom začnite tukaj.

Vir: SPOT – Slovenska poslovna točka.